Lokalna Strategia Rozwoju - LGD "Wokół Łysej Góry"
 • Main Page

  Grudzień 2016

  Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022


  W związku z aktualizacją LSR w zakresie limitu środków finansowych dla LGD w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock więcej

 • Forum

  Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  Więcej
  Formularze    Kryteria

  Operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

  Więcej
  Formularze    Kryteria

  Operacje inne i własne

  Więcej
  Formularze    Kryteria

  Operacje grantowe

  Więcej
  Formularze    Kryteria  A może podejmiesz dyskusję na forum ?

    
 • Latest News

  11 listopada 2016 roku
  Odbyły się spotkania szkoleniowo informacyjne

  Odbyły się spotkania szkoleniowo informacyjne przeprowadzone w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:
  I. II. 1. Uruchamianie działalności gospodarczej
  I. II. 2. Rozwój działalności gospodarczej
  I. III. 5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, otrzymały wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu


  16 listopada 2015 roku
  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy SWOT

  Propozycje zapisów analizy SWOT poddane konsultacjom społecznym zdobyły więcej niż 70% głosów uznających je za zgodne ze stanem faktycznym (łącznie głosy: „zgadzam się” i „całkowicie się zgadzam”).


  28 czerwca 2016 roku
  Umowa w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji "
  podpisana

  W dniu 27 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" podpisało z Zarządem Województwa Świetokrzyskiego Umowę o przyznaniu pomocy nr 00008-6937-UM1300013/16.
  Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania
  "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem.
  Zobacz --> Realizacja operacji obejmuje  09 maja 2016 roku
  Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag "
  do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022.

  Stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin:
  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock

  Więcej  28 kwietnia 2016 roku
  Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag "
  do zaproponowanych zmian w kryteriach wyboru.

  Stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w dokumentach

  1. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)
  2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców
  3. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III

  Więcej  21 kwietnia 2016 roku
  Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD Wokół Łysej Góry
  podpisana

  21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się podpisanie
  UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
  pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego
  a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania - "Wokół Łysej Góry".
  Zobacz na co można uzyskać wsparcie z LSR -->

  Ponad 50% środków z LSR , na nowe miejsca pracy. Patrz --> nasz udział w targach pracy 10 maja 2016 roku.


  2016-05-09

  Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022
  w terminie do 23 maja 2016 roku


  25-26 luty 2016 roku
  LGD Wokół Łysej Góry na drodze do projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry rozpoczęło pracę nad koncepcją "Kreatora Przedsiębiorczości" w ramach projektu współpracy.


  31 grudnia 2015 roku
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 GOTOWA !

  Zakończyliśmy prace związane z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). Strategia określająca kierunki rozwoju obszaru LGD w najbliższych latach przyjęta została przez członków stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania w dniu 28.12.2015 r., a następnie 30.12.2015 r. złożona została do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wraz z wnioskiem o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

  Wszystkim, którzy włączyli się w prace związane z opracowaniem LSR dziękujemy za zaangażowanie!


  11 grudnia 2015 roku
  Za nami konsultacje zapisów LSR 2016-2020

     Kryteria wyboru LSR


  Za nami konsultacje ostatniego kluczowego etapu prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za zaangażowanie oraz zgłaszanie uwag do zaproponowanych zapisów zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru.

  Państwa sugestie zostaną uwzględnione przy ostatecznym opracowaniu dokumentów.


  03 grudnia 2015 roku
  Fokusowa Grupa Robocza konsultuje kolejne zapisy LSR 2016-2020

     Kryteria wyboru LSR


  W siedzibie LGD odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym dokonano konsultacji zapisów zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru. Uczestnicy spotkania poddali dyskusji zaplanowane kryteria oraz zasady wyboru operacji. W wyniku konsultacji, zgodnie z sugestiami Grupy Roboczej, zmieniono niektóre zaproponowane kryteria wyboru operacji. Zapisy procedur uczestnicy spotkania zaakceptowali w zaproponowanej formie.

  Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękujemy za zaangażowanie!


  30 listopada 2015 roku
  Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacjach dokumentów Monitoring i Ewaluacja LSR 2016-2020


  Monitoring i Ewaluacja LSR


  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" dziękuje za zaangażowanie w konsultacjach oraz nadesłanie uwag, wniosków i propozycji innych zapisów dotyczących dokumentów Monitoring i Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD), o których będziemy informować na bieżąco.


  23 listopada 2015 roku
  Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacjach proponowanych zapisów celów oraz planu komunikacji LSR 2016-2020

  Cele i Przedsięwzięcia LSR     Plan komunikacji LSR


  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" dziękuje za zaangażowanie w konsultacjach oraz nadesłanie uwag, wniosków i propozycji innych zapisów dotyczących dokumentów Matryca Celów oraz Plan Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD), o których będziemy informować na bieżąco.


  19 listopada 2015 roku
  Konsultacje proponowanych zapisów celów oraz planu komunikacji LSR 2016-2020

  W dniu 19 listopada 2015 w siedzibie LGD odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym dokonano konsultacji proponowanych zapisów celów oraz planu komunikacji. Uczestnicy spotkania poddali dyskusji zaplanowane cele, rodzaje przedsięwzięć, ich ilość oraz kwoty przewidziane na realizację operacji. W wyniku konsultacji, zgodnie z sugestiami Grupy Roboczej, dokonano zmian w ilościach i wartościach niektórych zaplanowanych przedsięwzięć. Zapisy planu komunikacji uczestnicy spotkania zaakceptowali w zaproponowanej formie.


  16 listopada 2015 roku
  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy SWOT

  Propozycje zapisów analizy SWOT poddane konsultacjom społecznym zdobyły więcej niż 70% głosów uznających je za zgodne ze stanem faktycznym (łącznie głosy: „zgadzam się” i „całkowicie się zgadzam”).


  13 listopada 2015 roku
  Wpłynęło do nas 206 ankiet

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", dziękuje za zaangażowanie w ocenie propozycji zapisów analizy SWOT. Liczymy nadal na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.


  06 listopada 2015 roku
  Zapraszamy do udziału w ocenie zapisów analizy SWOT

  Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej i oceny propozycji zapisów ANALIZY SWOT, która została wypracowana na podstawie diagnozy obszaru LGD. Poddajemy Państwa ocenie propozycje zidentyfikowanych podczas diagnozy mocnych, słabych stron obszaru LGD, a także szans i zagrożeń rozwojowych.


  05 listopada 2015 roku
  Analiza SWOT

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” pracuje nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2016 -2022 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Przedstawiamy Państwu propozycję zapisów ANALIZY SWOT, która została wypracowana na podstawie diagnozy obszaru LGD.


  21 września 2015 roku
  Powołanie gup roboczych / fokusowych

  Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia powołano ciało doradcze, zwane dalej „Grupą roboczą” składające się z przedstawicieli lokalnej społeczności reprezentującej następujące sektory wszystkich gmin członkowskich LGD: sektor publiczny, sektor gospodarczy, sektor społeczny, w tym mieszkańcy. Grupa robocza pełni rolę forum lokalnego i jest ciałem doradczym Zarządu Stowarzyszenia.


  09 września 2015 roku
  Zakończenie I etapu konsultacji LSR

  W dniach 17, 18, 20, 25 i 27 sierpnia oraz 02 i 08 września 2015 roku w gminach Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020. Na spotkaniach Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Anna Łubek zaprezentowała również źródła i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania LEADER w nowej perspektywie finansowej.

  Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział w spotkaniach!


  17 sierpnia 2015 roku
  Przystąpienie przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry", do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

  pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). Prosimy o wypełnienie Fiszki Projektowej oraz oceny naszego potencjału i diagnozy potrzeb w załączonych ankietach, które prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 15 września 2015 roku. kwestionariusz potrzeb i planowanych działań Ankiety


  04 sierpnia 2015 roku
  Rozpoczynamy spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” zaprasza na spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock na lata 2016-2022. Zapraszamy Państwa do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

  Zachęcamy do pracy w zespole roboczym pracującym nad strategią!

 • Our Services

  Diagnoza lokalna

  Diagnoza lokalna jest niezbędna w procesie partycypacji. Daje odpowiedź na najważniejsze pytania.

  Ankiety szczegółowe, są bogatym materiałem do dalszych analiz.
  Efekt naszej wspólnej pracy, w postaci źródłowych ankiet,

  Ankiety

  Grupy Fokusowe

  Grupa robocza pełni rolę forum lokalnego i jest ciałem doradczym Zarządu LGD

  Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, powołano ciało doradcze, zwane dalej „Grupą roboczą” składające się z przedstawicieli lokalnej społeczności,

  poniżej kategorie, które zostały omówione i opisane w ankietach

   Działy / Grupy docelowe

  • Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska
  • Kultura, edukacja, oświata
  • Opieka zdrowotna i społeczna
  • Przedsiębiorczość
  • Turystyka
  • Zasoby ludzkie


  W pracach brali udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy.

 • Library
 • Main Page

  Gminy należące do LGD Wokół Łysej Góry

 • Contact Us
  *Imię i Nazwisko:
  *E-mail:
  *Temat:
  *Tekst:
  Wyczyść